U bent hier

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Uw boeking is definitief na het retour ontvangen van een getekende opdrachtbevestiging. Vervolgens ontvangt u een factuur ter aanbetaling. Het restant bedrag dient 21 dagen voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Indien niet tijdig aan deze betalingsvoorwaarden is voldaan, is EVM19 gerechtigd het evenement geen doorgang te laten vinden.

De additionele kosten worden op basis van nacalculatie, na afloop van het evenement aan u gefactureerd, welke binnen twee weken na dagtekening voldaan dient te zijn.

De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan EVM19 een rente verschuldigd van 2% rente boven de wettelijke rente, met een minimum rentepercentage van 12% over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim waarbij een gedeelte van de maand voor een maand wordt gerekend. Alle redelijke kosten van de inning en van de vordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

Alle in de offerte genoemde prijzen ten aanzien van vergaderactiviteiten, diensten en leveringen van derden vallen in het hoogste BTW tarief (21%). Alle prijzen ten aanzien van sportactiviteiten zijn exclusief laag BTW (6%). Alle prijzen ten aanzien van horeca zijn exclusief laag tarief BTW (6%) en hoog tarief BTW (21%).

Annuleren

U kunt alleen schriftelijk voor aanvang van uw evenement annuleren, waarbij de betalingsplichten blijven bestaan. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van uw evenement bent u 50% van het restbedrag (dit is het totaal bedrag minus het aanbetalingsbedrag) verschuldigd, welke EVM19 per direct in rekening zal brengen. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement bent u 75% van het restbedrag verschuldigd en bij annulering binnen 1 maand bent u 100% van het restbedrag verschuldigd, welke EVM19 per direct in rekening zal brengen.

Wijzigingen

U kunt tot 10 werkdagen voor aanvang van uw evenement wijzigingen in het aantal deelnemers doorgeven, met een maximum van 10% op het bij opdrachtbevestiging opgegeven aantal personen. Binnen 10 werkdagen voor aanvang van het evenement kan het aantal deelnemers (in mindering) niet meer gewijzigd worden tenzij deze wijziging in overleg met EVM19 behandeld en goedgekeurd is. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke bevestiging. Wijzigingen van het programma en cateringarrangement zijn uitsluitend mogelijk, indien deze wijzigingen in overleg met EVM19 behandeld en goedgekeurd zijn.

Indien u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, vervalt het recht van boeking en andere gemaakte afspraken, onverminderd aanspraak van het EVM19 op aanbetalingen, annuleringskosten en gemaakte kosten. U kunt alleen afwijken van de bovenstaande betalingsvoorwaarden na een schriftelijke goedkeuring van EVM19.

Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat, aan EVM19 te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het evenement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer die deelneemt aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Wie namens een ander de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

EVM19 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet -handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  • handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden - omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van EVM19 en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan EVM19 kunnen worden toegerekend.

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van EVM19 of haar vertegenwoordigers om de goede uitvoering van het evenement te bevorderen. Deelname aan activiteiten van EVM19 is voor eigen risico. EVM19 of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval of letsel. EVM19 of haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van EVM19.

De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen.

De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door EVM19 of haar vertegenwoordigers van (verdere) deelname aan het evenement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Het evenement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of EVM19 of haar vertegenwoordigers beslissen dat er dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma dusdanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Indien de omstandigheden dit vereisen is EVM19 gerechtigd om het arrangement aan te passen en/of te wijzigen met instandhouding van het specifieke karakter van het evenement.

In geval van overmacht aan de kant van EVM19 wordt de aanvang van het evenement uitgesteld tot op een nader te bepalen datum. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade aan apparatuur, stremming/staking van vervoer, overstroming, te hoge waterstand, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van EVM19 kan worden gevergd.

Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de vergunningen welke aan EVM19 zijn verleend, onder ander inzake de hinder- en milieuwetgeving, en kan zich niet beroepen op hetgeen in algemene zin is toegestaan, onverminderd de verplichting zich te houden aan alle aanwijzingen van EVM19.